Fizikinių tyrimų laboratorija

Fizikinių tyrimų laboratorija akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus atlikti tyrimus.

Plačiau >>
Civilinė sauga

Už civilinės saugos parengtį vadovaujamame objekte atsako ūkio subjektų vadovai.

 

Atlikdamas šią pareigą, vadovas privalo:

 

1) nedelsdamas perspėti darbuotojus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją;
2) Vyriausybės nustatyta tvarka vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją ir šalinti trūkumus, kurie gali būti ekstremaliosios situacijos priežastis;
3) organizuoti darbuotojų evakavimą, gelbėjimo darbus ir jiems vadovauti;
4) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoti ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų civilinės saugos pratybas ir mokymą;
5) Vyriausybės nustatyta tvarka teikti duomenis apie valstybinės reikšmės ir pavojinguosius objektus Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro tvarkymo įstaigoms;
6) pagal poreikį aprūpinti darbuotojus asmeninės apsaugos priemonėmis;
7) teikti savivaldybės administracijos direktoriui duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti;
8) sudaryti ūkio subjekto operacijų centrą, kai ūkio subjektas atitinka Vyriausybės arba jos įgaliotos valstybės institucijos ar įstaigos patvirtintus kriterijus;
9) atlikęs galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, organizuoti ūkio subjekto ir kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinti šiuos planus, kai ūkio subjektas ar kita įstaiga atitinka Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintus kriterijus;
10) Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka informuoti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją.

 

Mūsų specialistai:

 

  • rengia ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planus
  • atlieka galimų pavojų rizikos analizes
  • rengia ekstremaliųjų situacijų valdymo planus
  • organizuoja ir vykdo civilinės saugos mokymus darbuotojams
  • organizuoja ir vykdo civilinės saugos pratybas
  • konsultuoja civilinės saugos klausimais